Monday, April 05, 2021

Springtime Street Bouquet

Taken while walking around Boston Saturday.

 No comments: